/

อ่านปทุมธานี เรียนรู้เมืองแห่งการเรียนรู้ไม่รู้จบ

Start
348 views
1 min read

ชวนมาร่วมเรียนรู้จังหวัดปทุมธานี เมืองที่มีการเรียนรู้จากสถาบันการศึกษาหลายแห่ง และเป็นเมืองแห่งพิพิธภัณฑ์หลากหลายสาขาความรู้ เรื่องราวของผู้คนหลากหลายที่น่าสนใจได้ใน We Citizens ฉบับ เสียงปทุมธานี ในรูปแบบของ E-book ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่ https://anyflip.com/jnmvd/fpzv/

กองบรรณาธิการ

ในปีพ.ศ.2563-2564 หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ได้สนับสนุนและผลักดันการพัฒนาเมืองในประเทศไทยเพื่อพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City) โดยเริ่มดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมแล้วทั้งหมด 18 เมือง 20 ชุดโครงการ และ 41 ชุดโครงการย่อย