/

การจัดทำข้อมูลท้องถิ่น เพื่อเรียนรู้ตัวเองของคนในชุมชน

Start
522 views
1 min read

โครงข่ายท้องถิ่นกับการเรียนรู้เมืองเชียงใหม่ ดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน 3 พื้นที่ ได้แก่ชุมชนควรค่าม้าสามัคคี ชุมชนช้างม่อย และชุมชนป่าห้า-นิมมานฯ โดยสำรวจและจัดทำข้อมูลท้องถิ่น โดยร่วมกับคนในชุมชนและคนภายนอกในการวิเคราะห์ นำเสนออนาคตการพัฒนาชุมชนในหลายแง่มุม

ดาวน์โหลดไฟล์ต้นฉบับ infographic ได้ที่

https://drive.google.com/file/d/1ZN3F0WQoDA5G9uM90El0fB74gqPYSvRG/view?usp=sharing

ข้อมูลการศึกษาท้องถิ่น (Local Study) จากโครงการโครงข่ายท้องถิ่นกับการเรียนรู้เมืองเชียงใหม่ โดย รศ.ดร.สันต์ สุวัจฉราภินันท์ และคณะนักวิจัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กองบรรณาธิการ

ในปีพ.ศ.2563-2564 หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ได้สนับสนุนและผลักดันการพัฒนาเมืองในประเทศไทยเพื่อพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City) โดยเริ่มดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมแล้วทั้งหมด 18 เมือง 20 ชุดโครงการ และ 41 ชุดโครงการย่อย