/

ขับเคลื่อน หัวหิน เมืองแห่งการเรียนรู้ ด้วยความสุข

Start
393 views
12 mins read

อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมืองท่องเที่ยวตากอากาศระดับโลก เป็นเมืองสำคัญของประเทศที่มีความพร้อมหลายด้านด้วยต้นทุนสังคม ต้นทุนทางวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้หลากหลายและมีเอกลักษณ์ ผลกระทบจากวิกฤติโรคระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 และวิกฤติเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยว ส่งผลต่อเศรษฐกิจการดำเนินชีวิตและการเรียนรู้ของประชาชนให้ต้องปรับตัวเข้าสู่โลกยุคชีวิตวิถีใหม่ ซึ่งจะต้องพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะการเรียนรู้ อันเป็นทักษะสำคัญต่อการดำเนินชีวิต ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและพัฒนาศักยภาพบุคคล

เทศบาลเมืองหัวหิน หน่วยงานท้องถิ่นที่มีพื้นที่รวม 86.36 ตารางกิโลเมตร คำนึงถึงวิสัยทัศน์เมืองว่า “หัวหินเมืองแห่งความสุข” เล็งเห็นว่า การพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้ เพื่อประชาชน จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้และคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่นที่สร้างการมีส่วนร่วมสู่เมืองแห่งการเรียนรู้ผ่านการส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยว โครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม นันทนาการ สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สวัสดิการ สังคม ชุมชน คุณภาพชีวิต การบริหารงานและบริการ เพื่อมุ่งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน จึงเสริมส่งสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 สร้างโอกาสและความเสมอภาคของคนในสังคม เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี เพิ่มขีดความสามารถของคนในชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาการพึ่งพาตนเองโดยการจัดการตนเองและสมาชิกในกลุ่ม ผ่านกลไกขับเคลื่อนสำคัญชุดหนึ่งคือโครงการวิจัย “การพัฒนาเทศบาลเมืองหัวหินสู่เมืองแห่งการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน” ที่อาศัยพื้นที่นำร่องคือชุมชนพูลสุข ซึ่งเป็นชุมชนดั้งเดิมก่อร่างขึ้นจากชื่อของ ปู่พูล ย่าสุข ตระกูลบุคคลสำคัญที่มีคุณูปการต่อเมืองหัวหินตั้งแต่อดีต มีสถาปัตยกรรมอาคารบ้านเรือนแบบดั้งเดิมผสมผสานสไตล์ยุโรปและร่วมสมัย มีภูมิปัญญาท้องถิ่น และมีพื้นที่เชื่อมโยงกับชายหาดหัวหินที่สวยงาม เพื่อต่อยอดสู่พื้นที่อันเป็นโอกาสในเชิงสาธารณะ และนวัตกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนเทศบาลเมืองหัวหิน

ชุดโครงการวิจัย “การพัฒนาเทศบาลเมืองหัวหินสู่เมืองแห่งการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน” เข้าไปวิเคราะห์สภาพ ปัญหา อุปสรรค ความต้องการจำเป็นและปัจจัยสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ของประชาชนในชุมชนพูลสุข เทศบาลเมืองหัวหิน รวมทั้งสร้างภาคีเครือข่ายคนรุ่นใหม่ร่วมใจพัฒนาเมืองหัวหิน โดยนำผลการวิจัยมาร่วมออกแบบและพัฒนาหลักสูตร พื้นที่การเรียนรู้และนวัตกรรมการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการศึกษาท้องถิ่นและความต้องการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และศึกษาทุนสังคมและศักยภาพชุมชนพูลสุข อันได้มาซึ่งหลักสูตรการเรียนรู้ ได้แก่ หลักสูตรพัฒนาทักษะใหม่ ประกอบด้วยหลักสูตรท้องถิ่นหัวหินศึกษา หลักสูตรการใช้เครื่องมือออนไลน์เพื่อการสื่อสารสำหรับวัยทำงานและวัยผู้สูงอายุ หลักสูตรอาชีพ ประกอบด้วยหลักสูตรการขายออนไลน์ หลักสูตรสร้างอาชีพจากภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น เปลือกหอยหัวหิน พัดใบตาลหัวหิน และเรือประมงพื้นบ้านจำลอง รวมถึงมีกิจกรรมเดินทอดน่อง ท่องหัวหินถิ่นมนต์ขลัง และกิจกรรมปั่นทอดน่อง ท่องหัวหิน เพื่อเข้าถึงพื้นที่การเรียนรู้เมืองหัวหิน ซึ่งผลการดำเนินงานวิจัย สร้างผลกระทบเชิงนโยบายต่อเทศบาลเมืองหัวหิน ที่ได้นำผลการวิจัยที่เกิดขึ้นไปกำหนดเป็นนโยบายและพัฒนาความเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ครอบครัวชุมชนต่างๆ ในพื้นที่ของเทศบาลเมืองหัวหิน สู่เป้าหมายต่อไปในการเป็นภาคีเมืองแห่งการเรียนรู้ของยูเนสโก และนำพาหัวหินบรรลุวิสัยทัศน์ “เมืองแห่งความสุข”

กองบรรณาธิการ

ในปีพ.ศ.2563-2564 หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ได้สนับสนุนและผลักดันการพัฒนาเมืองในประเทศไทยเพื่อพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City) โดยเริ่มดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมแล้วทั้งหมด 18 เมือง 20 ชุดโครงการ และ 41 ชุดโครงการย่อย