/

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

Start
369 views
13 mins read

บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน บริเวณเขตนิคมอุตสาหกรรมนวนคร มีแหล่งเรียนรู้ที่แสดงวิถีชาวปทุมธานีและชาวไทยนั่นคือ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ในแบบพิพิธภัณฑ์มีชีวิต ถ่ายทอดพระอัจฉริยภาพด้านการเกษตร ภูมิปัญญา นวัตกรรมเกษตร ศาสตร์พระราชาปรัชญาเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำ ป่า และความสำคัญของการเกษตรกับสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย โดยพื้นที่ 374 ไร่นั้นแบ่งอาคารเป็นแต่ละพิพิธภัณฑ์ ตั้งแต่พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา, พิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรม, พิพิธภัณฑ์ป่าดงพงไพร, พิพิธภัณฑ์วิถีน้ำ, พิพิธภัณฑ์ดินดล, พิพิธภัณฑ์เกษตรคือชีวิต, พิพิธภัณฑ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง และ พิพิธภัณฑ์เกษตรตามรอยพ่อ ซึ่งระหว่างนี้มีการปรับปรุงอาคารและนิทรรศการหลายแห่ง เปิดให้เข้าชมนิทรรศการภายในอาคาร 2 ชั้นของพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา ที่ต้อนรับผู้เข้าชมด้วยหุ่นจำลองพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พระราชพิธีในวิถีเกษตรที่มีมาแต่โบราณเพื่อเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เกษตรกรช่วงเริ่มต้นฤดูกาลเพาะปลูก มีส่วนจัดแสดงพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และมีโรงภาพยนตร์กษัตริย์ เกษตร ผู้ชมสวมแว่นตา 3 มิติที่จัดเตรียมให้ รับชมการ์ตูนแอนิเมชัน 3 มิติ ซึ่งจัดทำออกมาได้สนุก น่าตื่นเต้น ได้ยินเสียงยินดีจากเด็กๆ (และผู้ใหญ่) ที่ร่วมชมอยู่เป็นระยะ

 โซนจัดแสดงต่างๆ เป็นไปในแบบให้ข้อมูล มีสิ่งของ อุปกรณ์ให้ได้หยิบจับ ลองเล่น หรือจอภาพวิดีโอแสดงการทำงาน อย่างการได้เรียนรู้หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงยึดทางสายกลางสอดคล้องกับสิ่งแวดล้อม ได้สนุกกับของเล่นในวิถีเกษตรที่ทำได้เองจากธรรมชาติใกล้ตัว ได้เข้าใจวิถีเกษตรของพ่อที่พยายามคิดหาวิธีจัดการดิน น้ำ ป่า คน โดยใช้พื้นที่ภายในพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน และพระราชวังดุสิต เป็นห้องทดลองเพื่อพัฒนาสู่พื้นที่จริงในแต่ละภูมิภาคทั่วประเทศ ได้เรียนรู้อดีต เข้าใจปัจจุบัน สร้างสรรค์อนาคตทางการเกษตรไทยและเกษตรโลก ได้เข้าไปอยู่ในบรรยากาศท้องทุ่ง วิถีลุ่มน้ำ และตลาดเก่าที่ขนสินค้าการเกษตรขึ้นท่าเรือแล้วนำไปขายในตลาดตามชุมชน นอกจากนี้ก็มีนิทรรศการสนองพระราชปณิธาน จัดแสดงพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งทรงมุ่งมั่นในการสืบสาน รักษา ต่อยอด สนองพระราชดำริและพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และนิทรรศการน้อมนำคำพ่อสอน ว่าด้วยพระราชกรณียกิจสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้ทรงเป็นองค์ประธานแห่งการน้อมนำตามพระราชดำริและหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

มีกลุ่มเกษตรกรที่ดำเนินตามรอยศาสตร์พระราชาและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติจนเกิดผลอยู่มากมาย ส่วนหนึ่งได้รวมตัวกันเป็นเครือข่ายของพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ทั่วประเทศ ซึ่งในวันเสาร์ และอาทิตย์ สัปดาห์แรกของเดือน จะนำสินค้า ผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัย มาออกตลาดเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการเดินชมเป็นไปอย่างละลานตาและเลือกซื้อกันจนหิ้วพะรุงพะรัง ค่าที่มีทั้งอาหารสด อาหารแห้ง ผัก ผลไม้ น้ำพริก เครื่องปรุง ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ผ้าทอ งานฝีมือ จากทุกภาค ไหนจะน้ำพริกข่าจากภาคเหนือ ข้าวยำบูดูจากภาคใต้ ผ้าซิ่นจากอีสาน ข้าวสารจากภาคกลาง แล้วยังตลาดต้นไม้ที่มีทั้งไม้ผล ไม้ดอก ไม้เศรษฐกิจ อุปกรณ์การเกษตรต่างๆ โดยผู้ขายส่วนใหญ่คือผู้ลงมือทำ จึงพูดคุย สอบถาม ขอคำแนะนำได้ รวมถึงการเข้าร่วมเวิร์กช็อปกิจกรรมการเกษตรต่างๆ ที่สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าทางเฟซบุ๊กแฟนเพจของพิพิธภัณฑ์ฯ ซึ่งในวันเสาร์ และอาทิตย์ ที่ 2, 3, 4 ของเดือน ที่ไม่ได้ติดตลาดเศรษฐกิจพอเพียง ก็มีกิจกรรมท่องเที่ยว กิจกรรมการเกษตรแบบมืออาชีพ หลักสูตรอบรมเข้มข้นจากเกษตรกรตัวจริง ให้การเข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้สู่การปฏิบัติจริง

ศึกษาข้อมูลพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพิ่มเติมได้ที่ https://www.wisdomking.or.th/th

กองบรรณาธิการ

ในปีพ.ศ.2563-2564 หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ได้สนับสนุนและผลักดันการพัฒนาเมืองในประเทศไทยเพื่อพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City) โดยเริ่มดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมแล้วทั้งหมด 18 เมือง 20 ชุดโครงการ และ 41 ชุดโครงการย่อย