/

พิพิธภัณฑ์บัว ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปทุมธานี

Start
382 views
2 mins read

ในพื้นที่คลองหก ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สามารถเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์บัว ดอกไม้ประจำจังหวัดปทุมธานี ซึ่งก่อตั้งขึ้นตามโครงการการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

พิพิธภัณฑ์บัวได้รวบรวมพันธุ์บัวทั้งพันธุ์ไทย พันธุ์เทศ และพันธุ์ผสม ปลูกไว้ในกระถางและบึงน้ำให้ประชาชนทั่วไปได้มาชื่นชม นักศึกษาและอาจารย์ได้ค้นคว้าวิจัย ขยายพันธุ์บัว และศึกษาการใช้ประโยชน์จากบัวในด้านต่างๆ เช่น อาหาร ยา ไม้ดอก ของประดับตกแต่ง รวมถึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ซึ่งดอกบัวนับร้อยสายพันธุ์มีตั้งแต่บัวหลวง บัวผัน บัวเผื่อน บัวสาย บัวจงกลนี บัวฉลองขวัญ บัวกระด้ง บัวมงคลอุบล และบัวยักษ์ออสเตรเลีย ซึ่งนำเข้ามาปรับปรุงสายพันธุ์ในไทย มีจุดเด่นที่กลีบและเกสรเปลี่ยนสีได้

กองบรรณาธิการ

ในปีพ.ศ.2563-2564 หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ได้สนับสนุนและผลักดันการพัฒนาเมืองในประเทศไทยเพื่อพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City) โดยเริ่มดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมแล้วทั้งหมด 18 เมือง 20 ชุดโครงการ และ 41 ชุดโครงการย่อย