/

พิพิธภัณฑ์มีชีวิตย่านสบตุ๋ย

Start
844 views
2 mins read

ไม่ได้เป็นแค่แผนที่ท่องเที่ยว แต่เป็นแผนที่พิพิธภัณฑ์มีชีวิตย่านสบตุ๋ย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ทั้งพิพิธภัณฑ์กินได้ อาหารในตำนานย่านสบตุ๋ย / พิพิธภัณฑ์เปิดบ้านเก่าเล่าความหลัง / พิพิธภัณฑ์ถนนความรู้ จากผลงานการดำเนินงานการวิจัยโครงการ “การพัฒนาเมืองลำปางสู่เมืองแห่งการเรียรู้ จากฐานภูมิทางสังคมและวัฒนธรรม” ดำเนินการ ดร.ขวัญนภา สุขคร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง

*ที่มาแผนที่ : โครงการ “การพัฒนาเมืองลำปางสู่เมืองแห่งการเรียนรู้จากฐานภูมิทางสังคมและวัฒนธรรม” โดย ดร.ขวัญนภา สุขคร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ดัดแปลง/ เพิ่มเติม : WeCitizens

ดาวน์โหลดไฟล์ต้นฉบับเพื่อใช้เป็นแผนที่เรียนรู้เมืองลำปางผ่านพิพิธภัณฑ์มีชีวิตย่านสบตุ๋ยได้ที่
https://drive.google.com/file/d/1luuYTBjCNGM0iq3-v_OZwfjzNk6bUbrd/view?usp=sharing

กองบรรณาธิการ

ในปีพ.ศ.2563-2564 หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ได้สนับสนุนและผลักดันการพัฒนาเมืองในประเทศไทยเพื่อพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City) โดยเริ่มดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมแล้วทั้งหมด 18 เมือง 20 ชุดโครงการ และ 41 ชุดโครงการย่อย