/

อ่านลำปาง

Start
735 views
1 min read

ชวนอ่านเรื่องราวประวัติศาสตร์ ชุมชน ผู้คนของเมืองลำปางในรูปแบบของ E-book ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่

https://anyflip.com/qjwqj/ljnw/

ตัวอย่าง e-book ฉบับลำปาง
ตัวอย่าง e-book ฉบับลำปาง
ตัวอย่าง e-book ฉบับลำปาง
ตัวอย่าง e-book ฉบับลำปาง
ตัวอย่าง e-book ฉบับลำปาง
ตัวอย่าง e-book ฉบับลำปาง
ตัวอย่าง e-book ฉบับลำปาง
ตัวอย่าง e-book ฉบับลำปาง
ตัวอย่าง e-book ฉบับลำปาง

กองบรรณาธิการ

ในปีพ.ศ.2563-2564 หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ได้สนับสนุนและผลักดันการพัฒนาเมืองในประเทศไทยเพื่อพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City) โดยเริ่มดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมแล้วทั้งหมด 18 เมือง 20 ชุดโครงการ และ 41 ชุดโครงการย่อย