/

เมื่อการปรับเปลี่ยน พลิกโฉมเมืองเชียงใหม่

Start
509 views
2 mins read

Timeline ประวัติศาสตร์และพัฒนาการความเปลี่ยนแปลง
ชุมชนเชียงใหม่เมืองแห่งการเรียนรู้

เรื่องราวความทรงจำและหมุดหมายวันเวลาของ 3 ชุมชนหลักในเขตเมืองเก่า และย่านเศรษฐกิจเมืองเชียงใหม่

(ช้างม่อย, ควรค่าม้าสามัคคี และชุมชนป่าห้า-นิมมานฯ)

จากเมืองเก่า และย่านที่อยู่อาศัย สู่ความเป็นย่านการค้าสำคัญ ทั้งธุรกิจท่องเที่ยว และธุรกิจสร้างสรรค์

ดาวน์โหลดไฟล์ต้นฉบับ infographic ได้ที่

https://drive.google.com/file/d/16EoYcFQwCjPlZEsCiSIL_kQATNkpy-3p/view?usp=sharing

___

ข้อมูลการศึกษาท้องถิ่น (Local Study) จากโครงการโครงข่ายท้องถิ่นกับการเรียนรู้เมืองเชียงใหม่ โดย รศ.ดร.สันต์ สุวัจฉราภินันท์ และคณะนักวิจัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กองบรรณาธิการ

ในปีพ.ศ.2563-2564 หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ได้สนับสนุนและผลักดันการพัฒนาเมืองในประเทศไทยเพื่อพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City) โดยเริ่มดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมแล้วทั้งหมด 18 เมือง 20 ชุดโครงการ และ 41 ชุดโครงการย่อย