/

เรียนรู้ปทุมธานี-ธัญบุรีเมืองแห่งการเรียนรู้ผ่าน infographic

Start
292 views
1 min read

We Citizens Thailand ชวนเรียนรู้ปทุมธานี-ธัญบุรี เมืองแห่งการเรียนรู้ เมืองแห่งพิพิธภัณฑ์ ผ่าน infographic ที่จะทำให้เห็นภาพเส้นทางของการเรียนรู้ได้ชัดเจน

ดาวน์โหลด infographic ฉบับขยาย 100% ได้ที่ https://drive.google.com/file/d/14HqV4KyvkjEaXNVn3axSZJ-b9eLehE8D/view?usp=sharing

#ชุดโครงการกลไกความร่วมมือในการส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่น

กองบรรณาธิการ

ในปีพ.ศ.2563-2564 หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ได้สนับสนุนและผลักดันการพัฒนาเมืองในประเทศไทยเพื่อพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City) โดยเริ่มดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมแล้วทั้งหมด 18 เมือง 20 ชุดโครงการ และ 41 ชุดโครงการย่อย