/

เรียนรู้ เชื่อมคน สร้างเมือง

Start
629 views
1 min read

infographic “เรียนรู้ เชื่อมคน สร้างเมือง” จากภูมิหลังสู่ภูมิอนาคตของเมืองเขลางค์ผ่านเครื่องมือในการขับเคลื่อนจังหวัดลำปางไปสู่เมืองแห่งการเรียนรู้

ดาวน์โหลดไฟล์ต้นฉบับได้ที่
https://drive.google.com/file/d/1E68By1GR36DOjmOPvX37BE6EXxQEcK2p/view?usp=sharing

กองบรรณาธิการ

ในปีพ.ศ.2563-2564 หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ได้สนับสนุนและผลักดันการพัฒนาเมืองในประเทศไทยเพื่อพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City) โดยเริ่มดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมแล้วทั้งหมด 18 เมือง 20 ชุดโครงการ และ 41 ชุดโครงการย่อย