/

แผนที่ภูมิวัฒนธรรมท่ามะโอ

Start
740 views
1 min read

ท่ามะโอ ย่านวัฒนธรรมอันอุดมสมบูรณ์อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดลำปาง

จากผลงานการดำเนินงานการวิจัยโครงการ “การพัฒนาเมืองลำปางสู่เมืองแห่งการเรียรู้ จากฐานภูมิทางสังคมและวัฒนธรรม” ดำเนินการ ดร.ขวัญนภา สุขคร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง มาสู่แผนที่ภูมิวัฒนธรรมท่ามะโอ

*ที่มาแผนที่ : โครงการ “การพัฒนาเมืองลำปางสู่เมืองแห่งการเรียนรู้จากฐานภูมิทางสังคมและวัฒนธรรม” โดย ดร.ขวัญนภา สุขคร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ดัดแปลง/ เพิ่มเติม : WeCitizens

ดาวน์โหลดไฟล์ต้นฉบับได้ที่
https://drive.google.com/file/d/1x37YJL4TSbaXgFe_XYM1Wz3YqqFgCdez/view?usp=sharing

กองบรรณาธิการ

ในปีพ.ศ.2563-2564 หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ได้สนับสนุนและผลักดันการพัฒนาเมืองในประเทศไทยเพื่อพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City) โดยเริ่มดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมแล้วทั้งหมด 18 เมือง 20 ชุดโครงการ และ 41 ชุดโครงการย่อย