//

ชมเรื่องราวของสองเมือง
แห่งการเรียนรู้
พะเยา&หาดใหญ่
สมาชิกใหม่เครือข่าย
เมืองแห่งการเรียนรู้ UNESCO 2565

Start
590 views
2 mins read

เปิดแนวคิด กลยุทธ์ และแนวทางการขับเคลื่อนเมืองพะเยา และเมืองหาดใหญ่ สู่การเป็นสมาชิกใหม่เครือข่ายเมืองแห่งการเรียนรู้ UNSECO โดยนักวิจัยเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City)

[ เมืองพะเยา ] – รศ.ดร.ผณินทรา ธรานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา การพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการเมืองแห่งการเรียนรู้บนพื้นที่พะเยาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงานนอกระบบบนพื้นฐาน BCG โมเดล

[ เมืองหาดใหญ่ ] – สิทธิศักดิ์ ตันมงคล สถาปนิก Songkhla Urban Lab โครงการคลองเตยลิงก์ : การวิจัยและพัฒนาเทศบาลนครหาดใหญ่ สู่การเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้

สนับสนุนโดยโครงการแผนงานริเริ่มสำคัญ “การพัฒนาเมืองและกลไกการเติบโตใหม่” กรอบการวิจัย “การพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City) หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) – WeCitizens เพราะเราทุกคนคือ พลเมืองแห่งการเรียนรู้

รับชมเรื่องราวของทั้งสองเมืองได้ที่นี่

https://www.youtube.com/watch?v=L56Kz2SDKG4

กองบรรณาธิการ

ในปีพ.ศ.2563-2564 หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ได้สนับสนุนและผลักดันการพัฒนาเมืองในประเทศไทยเพื่อพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City) โดยเริ่มดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมแล้วทั้งหมด 18 เมือง 20 ชุดโครงการ และ 41 ชุดโครงการย่อย