///

พลเมืองแห่งการเรียนรู้ พลังของผู้คนสู่การฟื้นเมืองด้วยองค์ความรู้ [Clip]

Start
118 views
1 min read

WeCitizens ภูมิใจพาทุกท่านไปพบปะกับพลเมืองแห่งการเรียนรู้ ตัวแทนอปท. และนักวิจัยผู้ใช้กระบวนการเรียนรู้ องค์ความรู้ และพลังความร่วมมือ ฟื้นฟูชุมชนและเมืองของตนเอง …กับ 3 เมืองจาก 3 ภูมิภาค

– เทศบาลตำบลปากพูน จ.นครศรีธรรมราช

– เทศบาลนครยะลา จ.ยะลา

และ เทศบาลนครนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์

////

[ WeCitizens ]

โครงการการขับเคลื่อนผลงานวิจัยผ่านการสื่อสารสาธารณะเพื่อพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้ สนับสนุนโดย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)

https://www.youtube.com/watch?v=UDQXdRr07Ac

กองบรรณาธิการ

ในปีพ.ศ.2563-2564 หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ได้สนับสนุนและผลักดันการพัฒนาเมืองในประเทศไทยเพื่อพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City) โดยเริ่มดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมแล้วทั้งหมด 18 เมือง 20 ชุดโครงการ และ 41 ชุดโครงการย่อย