/

การที่งานนี้ทำให้ทุกคนได้รู้ว่าใครเป็นใครในยะลา และแต่ละคนตระหนักถึงศักยภาพของตัวเองในการร่วมกำหนดอนาคตของเมืองที่พวกเขาอาศัย ตรงนี้แหละที่เป็นผลลัพธ์อันแท้จริงของงานวิจัย

/

‘ยะลาศึกษา’ กับการสร้างหุ้นส่วนสรรค์สร้างเมือง
สนทนากับ อภินันท์ ธรรมเสนา ว่าด้วยการแปลงต้นทุนความหลากหลายและการมีส่วนร่วมสู่เครื่องมือพัฒนาเมืองยะลา

/

การเรียนรู้ด้วยการลงมือทำ รู้จักการเป็นผู้ให้ และสนับสนุนซึ่งกันและกัน เหล่านี้จะเปลี่ยนให้ปมด้อยของเด็กๆ กลายเป็นปมเด่น และเติบโตอย่างมีเป้าหมายและความคิดสร้างสรรค์

1 2 3